Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanujemy Twoją prywatność, gdyż uważamy, że dane osobowe każdego z nas to coś bardzo ważnego i osobistego. Wysyłając do nas list lub e-mail, korzystając z naszych stron internetowych lub dzwoniąc do nas możesz nam czasem przekazać swoje dane osobowe.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (dalej „RODO”) poniżej informujemy Cię o kilku ważnych sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
 
 1. Co to takiego dane osobowe? Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, etc., etc.
 2. Administratorem uzyskanych od Ciebie danych osobowych jest spółka Wallstein Rothemühle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Augustówka 24, 02-981 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000198736, NIP: 521-32-76-467, REGON: 015654253 (dalej „Administrator”).
 3. Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jako Administrator zbieramy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, a w szczególności na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy między Tobą a nami jako Administratorem lub
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na przykład związanego z koniecznością dokonywania różnego rodzaju raportowania do organów administracji podatkowej) lub
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jako przedsiębiorcy (np. polegający na dbaniu o jakość obsługi na rzecz klientów takich jak Ty, a także prowadzenie analiz dotyczących jakości pracy naszej strony internetowej czy komunikacji telefonicznej, lub też na konieczności rozwiązania zgłoszonej przez użytkownika sprawy związanej z prowadzoną przez nas działalności, lub po prostu prowadzenia z Tobą korespondencji, itp.).
 4. Udostępnianie podmiotom trzecim. Twoje dane osobowe, w razie konieczności mogą być udostępniane osobom trzecim współpracującym z Administratorem w zakresie niezbędnym do wykonania celów lub obowiązków wymienionych w punkcie 3 powyżej. Na przykład organom państwa, doradcom prawnym oraz instytucjom finansowym. Mogą zostać również przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora
 5. Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Twoje dane osobowe nie będą także wykorzystywane, ani nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 7. Okres przechowywania. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez wynikający z przepisów prawa (np. podatkowych) okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji związanej ze świadczeniem usług na podstawie umowy lub niezbędny do spełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze lub przez okres niezbędny do zapewnienia możliwości dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami.
 8. Jakie są Twoje prawa jako osoby, których dane dotyczą. Każdej osobie fizycznej, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, czyli która na przykład odwiedza właśnie tę stronę internetową lub które zapisała się do naszego newsletter’a, lub kieruje do nas zapytanie w formie listu lub e-maila z podaniem swoich danych osobowych, a więc także Tobie, przysługują m.in. następujące prawa:
  • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby której dane dotyczą,
  • prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu, a w innych przypadkach powinna uzasadnić taki sprzeciw,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  • w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO lub inne przepisy prawa ochrony danych osobowych, osoba której dane dotyczą może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale jeżeli chcesz zawrzeć z nami umowę to podanie pewnych danych może być niezbędne do jej zawarcia i nawiązania i realizacji współpracy, a fakt niepodania niezbędnych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy. Możesz jednak nadal przeglądać zawartość naszej strony internetowej.
 10. Wszelkie zapytania i żądania, w tym związane ze skorzystaniem z powyższych praw należy kierować na adres: Wallstein Rothemühle Sp. z o.o., ul. Augustówka 24, 02-981 Warszawa bądź na adres poczty elektronicznej: office@wallstein.pl.
MISJA
Jako międzynarodowa firma usługowo-technologiczna umożliwiamy prowadzenie procesów przemysłowych w sposób bardziej ekonomiczny i przyjazny dla środowiska. 

WIZJA
Chcemy być globalnym partnerem pierwszego wyboru dla naszych klientów. Z nami łatwo jest realizować cele biznesowe. Tworząc „jeden zespół”, wspólnie z naszymi klientami, zawsze dostarczamy najlepszych rozwiązań – innowacyjnych, ekonomicznych i przyjaznych dla środowiska.
Kontakt
Wallstein Rothemuhle Sp. z o.o.
Augustówka 24,
02-981 Warszawa
tel: +48 22 8856490

Oddział w Tychach
Przemysłowa 52
43-100 Tychy
tel: +48 32 3291383

© Wallstein Holding GmbH & Co. KG

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies.
Akceptuję